Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Aplikacji UAM Erasmus
Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników i prawa jakie im przysługują w związku z przetwarzaniem ich danych osobowym w ramach korzystania przez nich z serwisu UAM Erasmus.
I. Użyte definicje:
1. Administrator – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
3. Aplikacja mobilna –
4. UODO – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Nr 133 poz. 883) tj. z dnia 17 czerwca 2002 r.(Dz. U. Nr 101, poz. 926) ze zm.
5. UŚUDE – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) ze zm.
6. Użytkownicy – osoby korzystające z E-usługi na zasadach wskazanych w Regulaminie.

II. Informacje Ogólne
1. Akceptacja niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczna z oświadczeniem Użytkownika o zapoznaniu się z jej treścią i o jej akceptacji.
2. Wszelkie dane osobowe Użytkowników Serwisu podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa w tym w szczególności UODO oraz UŚUDE.

III. Administrator danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników dostarczanych przy rejestracji na potrzeby świadczenia E-usługi w rozumieniu UODO jest ……

IV. Cele przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora dla celów świadczenia usług w Aplikacji mobilnej.
2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane także wtedy, gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorcy danych w tym w szczególności na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora, na potrzeby dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub też na potrzeby tworzenia zestawień statystycznych dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

V. Rodzaj danych gromadzonych przez Aplikację mobilną
1. Administrator w ramach świadczenia usług aplikacji mobilnej nie gromadzi żadnych danych osobowych.

VI. Przekazywanie danych osobowych innym administratorom danych osobowych
1. Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkowników innym administratorom danych osobowych wyłącznie w przypadkach, w których jest do tego upoważniony przez właściwe przepisy prawa. W szczególności Administrator może przekazać dane osobowe Użytkowników uprawnionym do ich otrzymania organom administracji, organom wymiary sprawiedliwości.
VII. Prawa Użytkowników
1. Każdy z Użytkowników ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania swoich danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
2. Każdy z Użytkowników ma także prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzanie to odbywa się w ramach podstaw wymienionych w art. 23 ust. 1 punkt 4 lub 5 UODO ze względu na swoją szczególną sytuację.
3. Każdy z Użytkowników ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 punkt 4 lub 5 UODO, gdy Administrator zamierza przetwarzać dane w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.
4. Użytkownik zdaje sobie sprawę, iż zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, na skutek złożonego żądania lub sprzeciwu, jeśli dotyczy ono danych niezbędnych do prawidłowego świadczenia E-usługi może być równoznaczne z niemożliwością jej świadczenia i tym samym wypowiedzeniem umowy o świadczenie E-usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

VIII. Informacje Końcowe
1. Niniejsza Polityka może zostać w każdej chwili zmieniona. Uprasza się Użytkowników o bieżące monitorowanie daty ostatniej zmiany niniejszej Polityki celem weryfikowania stosownych zmian.
2. Wszelkie pisma, żądania, wnioski, sprzeciwy związane z ochroną danych osobowych należy kierować na adres administratora podany w punkcie I niniejszej polityki lub na adres poczty elektronicznej [•]. Przesłanie pisma na adres poczty elektronicznej jest równoznaczny ze zgodą Użytkownika na uzyskanie odpowiedzi w tej samej formie.